Barnehagens rolle i møte med de sårbare barna

Sårbare barn fra ressurssvake familier har stor effekt av å få hjelp så tidlig som mulig. Godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen er viktig for å lykkes.

Tidlige atferdsproblemer hos barn er en av de viktigste årsakene til senere psykiske vansker, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering på arbeidsmarkedet. Derfor er det spesielt viktig å nå disse barna med hjelp som virker. Ett av tiltakene som benyttes i dag er forebyggingsprogrammet «Tidlig Innsats for Barn i Risiko» (TIBIR). Men har slike tiltak noen effekt?  Det har forsker Truls Tømmerås sett nærmere på, og svaret på spørsmålet er ja!

Meld deg på Barnehage 2018!

– Vi kan redusere sosiale forskjeller i psykiske vansker og det vi ser er at TIBIR foreldreveiledning virker spesielt godt på barn som kommer fra ressurssvake og utsatte familier, konkluderer Tømmerås.

Han kommer til Barnehage 2018 for å snakke  mer om sin forskning på forebygging av psykiske vansker hos barn fra utsatte familier, og hvordan du som jobber i barnehage kan bistå til å se barna og ikke minst hjelpe dem.

Stor forbedring

Mange tidligere studier på kunnskapsbasert foreldreveiledning har vist at det er sosiale forskjeller i utbyttet av slike hjelpetiltak. Familier med få ressurser er vanskelig å nå med tiltak og ofte har dårligere effekt av tiltaket enn ressurssterke familier, er det annerledes i TIBIR.

– Vi ser at familier med få ressurser generelt har bedre utbytte av TIBIR og opplevde blant annet mye større reduksjon i atferdsproblemer enn barn fra ressurssterke familier. Ressurssvake familier som fikk annen hjelp opplevde tvert imot en betydelig økning i atferdsproblemene hos barnet, sier Truls Tømmerås.

Barnehagens viktige rolle

Tømmerås er opptatt av barnehagens viktige rolle i forebygging.

– Sårbare barn viser ofte tidlige tegn på å være i risiko for negativ utvikling. Barnehagens personell er gode på å se disse sårbare barna. De er også der for å følge opp barna i det daglige, og er derfor en spesielt viktig del av arbeidet med å forebygge senere psykiske vansker hos barn og ungdom, påpeker han.

Tømmerås mener videre at samarbeidet mellom barnehage og hjem er veldig viktig for å lykkes.

– Risikofaktorene til sårbare barn kan være både i hjemmemiljøet og i barnehagen. Ofte er det et samspill mellom risikofaktorer hos barnet, i hjemmet og på andre viktige arenaer som i barnehagen. For å lykkes med å hjelpe barnet er det viktig at både barnehagen og foreldrene samarbeider godt for å nå målet om sunn utvikling hos barn. Barnehagen oppleves også ofte som en god støttespiller for familier som sliter, sier Tømmerås.

På Barnehage 2018 vil Tømmerås fortelle mer om funnene og hvordan du som barnehagemedarbeider kan se disse barna og være en viktig støttespiller og samarbeidspartner med foreldrene.  

Konferansen Barnehage 2018 arrangeres i Norges Varemesse på Lillestrøm 6. og 7. juni og for bare 990 kroner (!) får du to stappfulle dager med interessante og lærerike foredrag. 

  • 25 foredragsholdere
  • 100 utstillere i egen messedel
  • Motivasjon, inspirasjon og ny kunnskap
  • For alle som jobber i og med barnehager

Meld deg på Barnehage 2018!

Fakta om TIBIR: 

TIBIR er et kommunalt forebyggingsprogram som innholder forskjellige tiltak som: foredreveiledinig, veiledning til pedagoger i skole og barnehage, sosial ferdighetstrening til barn og en kartleggingsmodul.

Les mer om TIBIR

Del siden på: